Công ty & địa chỉ (Company & Address)
Company *
:
Số đăng ký kinh doanh (Company Registration Number) *
:
Số đăng kí VAT (VAT Registration Number) *
:
Ngày thành lập (Date of Incorporation) *
:
Địa chỉ công ty (Company Address) *
:
Thành phố (City) *
:
Mã bưu chính (Postcode) *
:
Quốc gia (State) *
:
Số điện thoại (Telephone Number) *
:
Số Fax (Fax Number)
:
Website (http://) *
:
eg. www.ht-dist.com
Chi tiết doanh nghiệp (Business Details)
Số lượng nhân viên (Number of Employeers) *
:
Mảng kinh doanh chính (Core Business) *
:
Những dịch vụ khác (Other services provided) *
:
Bạn đang bán những thương hiệu nào khác ? (What other brand(s) do you sell now ?) *
:
Bạn có đang cung cấp giải pháp chống virus nào không ? (Do you currently supply any antivirus solutions ?) *
:
Nếu có, xin vui lòng liệt kê thương hiệu (If yes , kindly specify the brand)
:

*Lưu ý: Dung lượng file lớn nhất được tải lên là 2MB/File (* Note: Maximum file size for upload is 2MB/file)

Bản sao giấy phép kinh doanh hợp lệ (Copy of Valid Trade License)
:
(*accept png, jpeg, jpg, pdf, microsoft word, microsoft excel, microsoft powerpoint, zip, rar)
Người liên hệ (Contact Person)

Người liên hệ chính (Primary Contact Person)


 
Tên (Name) *
:
Địa chỉ mail (Email) *
:
Vị trí (Designation) *
:
Số điện thoại (Telephone Number) *
:
Người liên hệ thứ hai (Secondary Contact Person)
 
Tên (Name) *
:
Địa chỉ mail (Email) *
:
Vị trí (Designation) *
:
Số điện thoại (Telephone Number) *
:
Người phụ trách kế toán (Tài chính) (Account Contact Person (Finance))
 
Tên (Name) *
:
Địa chỉ mail (Email) *
:
Vị trí (Designation) *
:
Số điện thoại (Telephone Number) *
:
Đơn được gửi bởi (Form Summited by)
Giống với (Same as) *
:
Chú ý: Địa chỉ mail bên dưới sẽ nhận được một bản sao thông tin gửi lên (NOTE : The below email address will be receving  a copy of submission info)
Email Address *
:
Xác nhận của khách hàng (Declarations) *
:

Copyright © HTech Vietnam. All Rights Reserved.
Address:   Room RG-05.69, Floor 5, 151 - 155 Ben Van Don Street,
Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

Web:  www.ht-dist.com   Email: sales@ht-dist.com   Tel: +84 28 3911 1247 / +84 28 3911 1248